Timminermi maleruagassat DEL 100

Del 100 - Regler for flyvning.

Indholdsfortegnelse:

110. Om danske myndigheders bestemmelser.
120. Generelt.
130. Forberedelser for flyvning.
140. Flyvning.
150. Vigepligtsregler.
160. Udøvere, elever og piloter.
170. Specielt udstyr.
180. Optræk.

Bilag 2 og 3:

- BL. 9-5 Bekendtgørelse fra Luftfartsdirektoratet.
- BL. 7-1 Visuelle flyveregler.

110. Om danske myndigheders bestemmelser:

111. BL 9-5:

Bestemmelser fra Trafik og byggestyrelsen om flyvning med hangglider eller paraglider inden for dansk område. Bemærk at der er en mindstealder på 15 år. (BL 9-5 er vedlagt som bilag 2.)

112. Flyvning i kontrolleret luftrum:

BL 9-5 kræver at flyvning indenfor kontrolleret luftrum kun kan udføres når mindstekravene til sigt og afstand fra skyer, som gælder indenfor kontrolleret luftrum i henhold til de visuelle flyveregler (BL 7-1 er vedlagt som bilag 3), kan opfyldes. Ligeledes skal BL9-5 afsnit 8.5 overholdes.

Mindstekravene er:

Flyvesigt: 8 km.
Afstand fra skyer: 1,5 km horisontalt, 300 meter vertikalt.
Speciel VFR-flyvning: For VFR-flyvning i en kontrolzone kan kontroltårnet gøre undtagelser.

120. Generelt:

121. Al flyvning indenfor KNIAK regi skal ske i henhold til:

- a. Danske myndigheders gældende bestemmelser.

- b. Bestemmelser/regler udgivet i KNIAKs Håndbog.

- c. Bestemmelser/regler givet for regulerede flyvesteder, reguleret og/eller organiseret flyvning. (Definitioner er vedlagt som bilag 4)

130. Forberedelser før flyvning:

131. "Preflightcheck":

Udøveren skal før hver start nøje kontrollere paraglider, seletøj og udstyr, for korrekt montering, slitage, brud, rifter, svækkelser o.lign., (checkliste). Kun paraglider og udstyr i god stand må anvendes.

132. Flyvested:

Udøver skal før start kontrollere at ingen farlige situationer kan opstå, med hensyn til beskaffenhed af det sted hvorfra der skal flyves, såsom omgivelser, højdeforskel fra start- til landingsområde, anden lufttrafik, regler for flyvning, o.lign. Grundejers tilladelse skal om muligt indhentes. Flyvestedet skal afpasses flyvebevis/trin.

133. Flyveforhold:

Vejr og vindforhold skal kontrolleres, specielt på start- og landingsområde, og afpasses flyvebevis/trin.

140. Flyvning:

141. Sikkerhedsudstyr:

Udøveren skal være udstyret med en til formålet godkendt hjelm, solidt fodtøj og andet udstyr som kan beskytte mod skader, som f.eks. briller, eller fullface hjelm med visir. Bemærk: Med godkendt hjelm menes, hjelm med hård skal.

142. Forhold:

Vindstyrke ved flyvning skal kontrolleres, og flyvningen i øvrigt tilpasses flyvebevis/trin, bakke- og fjeldforhold/flyvested.

143. Afstande:

For paraglidere gælder det at: Der ikke hverken ved start, flyvning eller landing må flyves over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft.

144. Afstande: For motoriserede paraglidere gælder:

Der må ikke ved hverken start, flyvning eller landing flyves over eller nærmere end 150 m i vandret afstand til de i pkt. 143 nævnte områder.
Ved al flyvning skal der holdes en afstand på minimum 25 meter fra forhindringer som højspændingsledninger, tårne, skilifter, beboelseshuse, offentlige veje, personer, anden trafik o. lign. Dog kan man krydse over skibakke og skiliften, hvor der ikke er et større mennesker i samlet fri luft i højde over 20 meter.
For eksempel kan menneskemængden være på 5 til 30 personer ved start af skiliften og eller ved slutning af skiliften. Menneskemængden kan også være samlet i midten af skibakken.

145. Landingsmuligheder:

Anflyvning eller landing må ikke foregå over hindringer som er nævnt i pkt. 144, medmindre man har tilstrækkelig med højde til altid at kunne nå sit forud bestemte landingssted.

150. Vigepligtsregler:

151. Anden lufttrafik:

Flyvning må ikke medføre ulempe for anden lufttrafik.

152. Generelt:

Med flere paraglidere i luften samtidig, på samme sted, skal den højere vige for den lavere. Man må ikke flyve direkte over en anden paraglider. Ellers gælder almindelig højre vigepligt.

153. Ved flyvning på skrænt:

Ved flyvning på skrænt skal alle drej ske ud fra skrænten og en hangglider/paraglider, som indhenter en anden skal passere på indersiden.

154. Ved flyvning i termik:

Ved flyvning i termik skal alle hangglidere/Paraglidere i samme "boble" dreje i samme retning, som den som først kom ind i boblen, uanset hvem der ligger højst.

160. Udøvere, rettigheder og begrænsninger:

161. Mindstealder:

Mindstealder for at flyve hangglider eller paraglider er 15 år. Der må ikke udstedes bevis for færdigheder før det fyldte 16. år. Før man er fyldt 18 år, skal man have sine forældres skriftlige tilladelse.

162. Elever:
Elever skal flyve under vejledning og kontrol af en instruktør i henhold til de trænings- og sikkerhedsanvisninger som gælder for pågældende trin.

1. Uden instruktør til stede:

Må elever kun flyve øvelsesflyvning på det trin vedkommendes flyvebevis er udstedt for, indenfor de trænings- og sikker-hedsanvisninger som er givet for det pågældende trin i PARAPRO, paraglider progressionen som følger (Uddrag):

b. Med PARAPRO flyvebevis trin 2, Højdeglidning:

Højdeglidningsøvelser fra mellemstadiebakker i rolige stabile forhold, i let til jævn vind. Start må kun foretages i modvind. Løft eller turbulens skal undgås, er dette ikke muligt, så skal der flyves "lige igennem" (væk fra terræn og hindringer) til rolige forhold eller snarest lande i det sædvanlige landingsområde.

2. Med instruktør tilstede: Er det højeste trin elever tillades at flyve: Let hang og termikflyvning (PARAPRO Trin 3).

3. Elever tillades ikke at flyve:

a. Avanceret "hang" (PARAPRO Trin 4) eller distanceflyvning (PARAPRO Trin 5)
b. Opvisningsflyvning.
c. Demonstrations- og konkurrenceflyvning.

4. Paraglider og udstyr:

a. Elever må kun flyve paraglider, og med udstyr, som er egnet for elever på pågældende trin.
b. Elever skal have vejledning af en instruktør, om ny type paraglider eller seletøj, som der skal flyves med.
c. Elever må ikke foretage "trimning" eller reparationer, med mindre det foregår i samråd og med godkendelse af en instruktør.

163. Piloters ret:

Piloter har ret til selvstændig friflyvning, med mindre reguleret flyvested eller reguleret flyvning kræver højere trin.

1. For at flyve opvisnings- demonstrations- eller konkurrenceflyvning må piloten have flyvebevis, for det trin flyvningen skal foregå på.

2. Paraglidere og udstyr: PARAPRO piloter kan selv "udchecke" alle typer paraglidere eller seletøj.

164. Speciel flyvning:

1. Paragliding:

a. "Aerobatics" er ikke tilladt med mindre paraglideren er godkendt til dette, samt at piloten har den nødvendige uddannelse.

b. Tandemflyvning kan udføres når piloten er instruktør, eller er uddannet tandem pilot.

c. Formationsflyvning med kontakt er ikke tilladt med paraglider.

170. Specielt udstyr:

171. PG-nødskærm:

Ved flyvning hvor PG redningsskærm kræves, skal denne vedligeholdes og pakkes i henhold til producentens anvisninger, givet i manualen.

180. Optræk af paraglidere:

Optræk af paraglidere er ikke velkendt endnu og bruges ikke ret meget. Optræk med bil, bilmotor, båd eller snescooter kan meget godt kom på tale nær fremtid.
I bilag 5 er der generelt beskrivelse og retningslinjer som skal følges.