Allaffissorneq DEL 000

Del 000 - Administrativt

Indhold

010. Generelt
020. Repræsentantskabsmøde
030. KNIAKs bestyrelse

010. Generelt:

011. Forord:

KNIAKs Driftshåndbog har til formål at samle og offentliggøre alle love, bestemmelser og informationer, som til enhver tid gælder for udøvelse og arbejde indenfor Kalaallit Nunaani Inuit Aarsaartartut Kattuffiat (KNIAK), Trafik- og Byggestyrelsen (TBST) og Grønlands Idræts-Forbund (GIF).
KNIAKs vedtægter er vedlagt som bilag 1.

012. Udkast og revision:

Udkast og revision til KNIAKs Driftshåndbog udarbejdes af arbejdsudvalg under KNIAK, i henhold til de beslutninger, som er vedtaget på KNIAKs årlige repræsentantskabsmøde.
Den godkendes og udgives af bestyrelsen i KNIAK. Udarbejdelse og revision skal til enhver tid ske i henhold til de forpligtelser, som KNIAKs medlemskab af nationale og internationale organisationer og hvad danske myndigheder kræver.
Alle bestemmelser og regler af væsentlig betydning for udøvelsen af hanggliding og paragliding (drageflyvning) skal fremlægges til godkendelse på KNIAKs årlige repræsentantskabsmøde.
KNIAKs driftshåndbog og alle fremtidige revisioner af driftshåndbogen skal godkendes af Bygge- og Trafikstyrelsen før de tages i brug.

013. Gyldighedsområde:

KNIAKs driftshåndbogs bestemmelser og regler gælder for alle, som flyver drageflyvning eller som organiserer lignende flyvning inden for KNIAK og de tilsluttede klubber.
Al flyvning i KNIAK regi skal foregå med henvisning til BL 9-5, er der tale om opvisningsflyvning skal de også overholde BL 5-3. Opstår der nød eller faresituationer skal BL’en selvfølgelig ikke følges

014. Uddannelsesprogrammet:

PARAPRO; er KNIAKs uddannelsesprogram for paragliding. Programmet er taget fra FAIs dokumenter og er internationalt godkendt sikkerheds- og uddannelsesstandard for paragliding af FAI/CIVL.
Reglerne i Driftshåndbogen er generelt fælles for paragliding.
020. Repræsentantskabsmøde:

KNIAKs højeste myndighed.

021. Bestyrelsen:

Vælges på det årlige repræsentantskabsmøde, og styrer KNIAK mellem disse

022. Organisatoriske udvalg:

Udvalgsmedlemmerne rekrutteres indenfor aktive medlemmer af KNIAK, og arbejder i kontakt med KNIAKs bestyrelse.
Udvalgenes områder beskrives her generelt.

Bestyrelsen:

Bestyrelsens opgave er at varetage unionens administrative, politiske og økonomiske interesser, samt samarbejde med andre organisationer.

KNIAK / Regnskab:

- Står for unionens regnskab, samt bistå formanden i økonomiske beslutninger i samråd med KNIAKs ekstern regnskabsrådgiver.

- generelt sekretariats arbejde.

Flyvechefen:

Flyvechefen er klubbens C1 instruktørens øverste chef, og har følgende ansvarsområder, og skal sørge for at følgende opgaver bliver udført:

- Tilse at instruktørgruppen lever op til KNIAK’s uddannelsesnormer, som her i beskrevet.

- Tilse at gældende love og regler overholdes af KNIAK’s medlemmer.

- Tilse at udstedelse af certifikater og ratingkort sker i overensstemmelse med gældende regler.

- Udgive anbefalinger og sikkerhedsforanstaltninger for anvendelse af materiel.

- Kontrollere at alle piloter, og klub paraglidere (der anvendes til elevskoling) er forsikrede med lovpligtig ansvarsforsikring.

- Opdatere og vedligeholde ”Flyvesteder” på hjemmesiden.

Uddannelsesudvalget:

Uddannelsesudvalget har følgende ansvarsområde, og skal sørge for at følgende opgaver bliver udført:

- Fremstilling og revidering af PARAPRO samt udvikle uddannelsen i takt med de behov, der opstår herfor.

- Vejlede og bistå unionens klubbers uddannelsesansvarlige og deres instruktører.

- Føre tilsyn med uddannelsen i unionens regi.

- Ajourføring af teoriprøver.

- Tilrettelæggelse og afholdelse af instruktør 1 og 2 kurser.

- Afvikling af teoretiske og praktiske sikkerhedskurser.

- forestå den administrative behandling af ansøgninger om PARAPRO certifikater samt indstillinger af hjælpeinstruktører til godkendelse.

- Sikre at kurser og prøver bliver rettet til, så de indsamlede erfaringer fra havarirapporter og sikkerhedsudgivelser kommer piloterne til gode.

Sikkerhedsudvalget:

Sikkerhedsudvalget har ansvar for sikkerhedsaktiviteterne, herunder Havarikommissionen, og skal sikre at følgende opgaver bliver varetaget:

- alle hændelser og havarier bliver rapporteret.

- hændelsesrapporter udfærdiges på baggrund af aktuelle rapporter og publiceres, når det skønnes at kunne indgå i det præventive flyvesikkerhedsprogram.

- en årsrapport med en oversigt over årets hændelser og havarier publiceres.

- øvrige artikler og informationer af flyvesikkerhedsmæssig betydning publiceres løbende.

Formidlingen til medlemmerne af ovenstående foregår primært via KNIAKs hjemmeside og gennem klubbernes FLYSIK-koordinatorer, mens andre medier (facebook evt gennem KNIAKs fb-gruppe, e-mail m.m.) inddrages efter behov.

030. KNIAKs bestyrelse:

Står for den daglige administrative drift af Kalaallit Nunaani Inuit Aarsaartartut Kattuffiat.

Formanden skal lave:

• Igangsætte og koordinere bestyrelsens opgaver
• Koordinere og medvirke ved forhandlinger med myndighederne
• Repræsentere KNIAK

Formanden er overfor KNIAK’s repræsentantskab, Trafik- og Byggestyrelsen og andre offentlige myndigheder - ansvarlig for den daglige ledelse og han har tilsyn og påtaleret overfor de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden har ansvaret for, at direktiver og henstillinger der tilgår KNIAK fra Trafik- og Byggestyrelsen og andre offentlige myndigheder, kommer til alle berørte parters kendskab.

Næstformand:
Næstformanden skal hjælpe og støtte formanden i det daglige arbejde, samt overtage pligter og ansvar i dennes fravær.

KNIAKs adresse:
Qattaaq 26
Postboks 1239
3900 Nuuk
Grønland
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Mobil telefoner: 553311 formand / 587363 næst formand

 

Organisationsdiagram

diagram