Motoreqarnermi maleruagassat DEL 500

Del 500 - Regler for flyvning med hjælpemotor.

Indhold:

510. Generelt.
520. Krav til udstyr
530. Krav til udtjek.
540. Krav til kundskab.
550. Airmanship.
560. Afstand til bebyggelse ol.

510. Generelt:

Flyvning med hjælpemotor omfatter kun fodstartssystem. Systemer med påmonterede understel er ikke tilladt. Sikkerhedshjul på bundbar og meder til friholdelse af propel betragtes som sikkerhedsudstyr ved hangglider.

- Dets egenvægt må ikke overstige 70 kg.

- Flyvning med hjælpemotor er tilladt, hvis piloten har minimum parapro trin 3 og bestået S-teori på minimum på Love og Regler ifølge BL 9.5 paragraf 8.2.1.

- Flyvning med hjælpemotor skal forgå efter den gældende BL9-5.

- Ved flyvning med hjælpemotor i nærheden af lufthavn skal der indhentes tilladelse fra den lokale AFIS. Dette gælder både ved anvendelse af start, landing og luftrummet på flyvestedet.

- Piloter med hjælpemotor har vigepligt for ikke-kraftdrevne luftfartøjer.

- Der skal føres logbog.

- Skræntflyvning er ikke tilladt med motoren tændt.

520. Krav til udstyr:

Krav til vingen: Ved flyvning med paraglider med hjælpemotor må der kun anvendes en typegodkendt paraglider (dvs. glider med DHV godkendelse eller AFNOR/ACPUL godkendelse).

Krav til seletøj: Ved flyvning med hjælpemotor må der kun anvendes standard seletøj, eller seletøj, der er fabrikeret til flyvning med motor. Der må ikke anvendes seletøj, som er modificeret af piloten, til flyvning med hjælpemotor.

Krav til motorsystem: Motorsystemet skal vedligeholdes i henhold til fabrikantens anbefalinger. Motorens ydelse må ikke overstige 25 hk iflg. BL9-5 stk. 8.3.3.

Krav til støj: Støjniveauet for motoren må ikke overstige den grænse, der er fastsat for ultralette flyvemaskiner i BL 9-6:
Maksimum støjniveau for hjælpemotor må ikke overstige 80dB(A) målt i en afstand af 10 meter med motoren på fuld gas. Støjmålingen foretages i 15 sekunder langs en cirkelomkreds med en radius på 10 meter, i 8 punkter med 45 graders afstand, og med en maksimal vindhastighed på 3 m/s.

Sikkerhedsudstyr: Ved flyvning med hjælpemotor skal der anvendes nødskærm, som dækker den totale startvægt, samt hjelm med hård skal.

530. Krav til udtjek:

Speciel udtjek til hjælpemotor kan udstedes af instruktør, som er indehaver af lignende udtjek samt har minimum 20 timers flyveerfaring med hjælpemotor.
Hensigten med dette udtjek er at give piloten en sikker oplæring i flyvning med hjælpemotor, så piloten kan udføre dette under maksimal sikkerhed.
Der advares mod for hurtig fremgang med hensyn til vanskelige meteorologiske forhold, kraftig vind og/eller termik, samt mod enhver form for modificering og brug af ikke godkendt udstyr.

540. Krav til kundskab:

Trin 3 og S-teori på minimum på Love og Regler.

550. Airmanship krav:

Piloten skal være i stand til at varetage sin egen og andres sikkerhed under udøvelse af flyvning med hjælpemotor, herunder også under opvisnings-, demonstrations- og konkurrenceflyvninger på det trin piloten har. Der lægges også vægt på de støjgener en sådan flyvning repræsenterer, specielt ved flyvning i modvind.

560. Afstand til bebyggelse:

Der må hverken ved start, enroute eller i forbindelse med landing flyves over eller nærmere end 150m i vandret afstand til tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft.
Der må ikke udføres flyvning i mindre afstand end 25m til mennesker, bygninger, køretøjer eller offentlige veje.