IMM 900 Peqartigiiffinnik misissuineq qulakkeerinninnerlu

DEL 900: Kvalitetssikring af unionen og klubberne

910. Generelt
Denne DEL omhandler unionens kvalitetssikring af aktiviteterne i unionen og klubberne med henblik på sikring af, at disse aktiviteter foregår i overensstemmelse med BL 9.5 og denne driftshåndbog.
Lige så væsentligt som sikring af overholdelse af reglerne er det, at kvalitetssikringen medvirker til udbredelse af best-practise i klubberne til gavn for sikkerheden og klublivet.
Kvalitetssikringen sigter endelig på tilvejebringelse af data til den rapportering, Trafik- og Byggestyrelsen måtte ønske, som relaterer til DEL 400.
Kvalitetssikringen indeholder
- dokumentation af unionsledelsens, sekretariatets, og flyvechefernes aktiviteter
- stikprøvevise kvalitetssikringsbesøg i klubberne med sigte på sikring af, at flyvning og øvrige aktiviteter foregår i overensstemmelse med de gældende regler
- konkret kontrol, hvor forholdene giver særlig anledning til det, eller på foranledning af Trafik- og Byggestyrelsen
I den sammenhæng sørger unionen for
- Opfølgning på de påbud, der gives i forbindelse med revisionen og i andre sammenhænge

920. Dokumentation af unionens aktiviteter.
Unionen sørger for skriftlig dokumentation af
- Indstillinger til certifikat
- Indstilling af flyvechefer og C1 samt C2
- Godkendelser af lokalflyvningstilladelser
- Havarirapporter, hvor unionen har været indblandet sammen med flyvechefen eller unionsformanden
- Konkrete kontrolaktiviteter på særlig foranledning
- Påbud, forbud og tilladelser til klubbers medlemmer og forhandlere
- Opfølgning på påbud, forbud og midlertidige tilladelser

Unionen laver og vedligeholder lister over
- Deltagere i kurser for instruktører – C1, C2 hjælpe- og kommende instruktører samt, uddannelsesansvarlige og materielansvarlige
- Ajourført liste sendes til Trafik- og Byggestyrelsen hver halve år

Unionen sørger for fyldestgørende arkivering af dokumenterne. I den sammenhæng sørges der for, at flyvecheferne har adgang til respektive medlemmers historik.
930. Kvalitetssikringsbesøg i klubberne.
Der foretages hvert år så mange kvalitetssikringsbesøg i klubberne, at ingen klub har været uden et sådan besøg i 5 år.
Et besøg foretages af et besøgsteam, bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer og en fra sikkerheds- eller materiel udvalg. Fra klubbens side skal formand, uddannelsesansvarlig og sikkerhedsansvarlig være til stede, medmindre andet er aftalt med besøgsteamet.
Kvalitetssikringen foretages med udgangspunkt i det skema, der er vedlagt dette håndbogsafsnit.
Spørgsmål med hensyn til dispenserede lokal flyvningstilladelser vedrører alene de skolingspladser, som KNIAK har godkendt.
Alle spørgsmål skal besvares.
Under ”Spørgsmål i øvrigt” behandles emner, som besøgsteamet eller klubben finder anledning til at tage op, såvel som temaer, som unionen eller Trafik- og Byggestyrelsen mener bør behandles under pågældende besøg.
Besvarelserne kan udbygges med bilag til skemaet.
Der lægges vægt på, at kvalitetsbesøgene foregår i et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem besøgsteamet og klubbens repræsentanter, og at det samlede resultat fremstår som en aftale om klubbens tilstand og om de aktiviteter, der skal højne kvaliteten.
En kopi af den underskrevne aftale sendes til unionens sekretariat.
940. Konkret kontrol.
Foreligger der særlig anledning til det foretager respektive repræsentant for unionen konkret kontrol piloter eller klubber. Skriftlig rapport herom sendes til unionens sekretariat eller efter omstændighederne til Trafik- og Byggestyrelsen.

Tillæg til skema kvalitetssikring
Skema til kvalitetssikring ved besøg i klubberne