IMM 800 Immikkut utaqqiisaagallartumik maleruagassat

Del 800 - Vejledning til midlertidig dispensationer og tilladelser

Indholdsfortegnelse:

810. Midlertidig dispensation for lokal flyvningstilladelse.
811. Opnåelse
812. Tilladelse til begrænset højdeflyvning/hang- eller paraglider
813. Udstedelseskrav
814. Rettighed
815. Forlængelse af tilladelsens gyldighedsperiode

820. Midlertidig dispensation til flyvning over 3.500 ft. MSL (1.050 meter).
821. Opnåelse:
822. Højdedispensationsliste
823. Krav til højdemålere
824. Kalibrering af højdemålere
825. Uddannelse af personer til kalibrering af højdemålere

810. Midlertidig dispensation for lokal flyvningstilladelse

Trafikstyrelsen har givet KNIAK dispensation for BL 9-5 afsnit 8.2.1 om krav om bestået prøve i love og bestemmelser, så under skoling kan flyvningen uden aflagt prøve foregå inden for glideafstand til startpladsen eller udpeget landingsområde under overvågning af en instruktør.
Dispensation til KNIAK kan tilbagekaldes af Trafikstyrelsen uden yderligere varsel. Lokalflyvningsprøve version 1.1 af 28. marts 2014 er godkendt af Trafikstyrelsen.
Udøvelsen af tilladelsens rettighed er betinget af:

1. at indehaveren af gyldigt instruktørbevis/hang- eller paraglider forud for enhver flyvning har givet piloten en briefing om pågældende flyvning,

2. at flyvningen foregår inden for glideafstand af startområde eller udpeget landingsområde,

3. at piloten er uddannet i den pågældende startmetode, samt

4. at flyvning foregår under supervision af instruktør, der foretager debriefing efter flyvning.

811. Opnåelse
Eleven skal have gennemgået teoripensum og bestået prøve til lokalflyvningstilladelse, som er godkendes af instruktør klasse 1. Eleven skal under flyvning være under opsyn af instruktør klasse 2 eller klasse 1. Eleven skal flyve inden for glideafstand til landingsplads.

812. Tilladelse til begrænset højdeflyvning/hang- eller paraglider

812.1 Indehaver af gyldigt instruktørbevis/Chefinstruktør/Hang- eller paragliding kan give tilladelse til begrænset flyvning i højder over 150 meter (500 fod).
(Adm.: Tilladelsen kaldes også ”lokalflyvningstilladelse” og ”tilladelse til begrænset højdeflyvning/hang- eller paraglider”.)

812.2 Tilladelse til begrænset højdeflyvning/hang- eller paraglider gives med en gyldighedsperiode, der svarer til gyldigheden af elevens lovpligtige ansvarsforsikring samt elevens medlemskab af en KNIAK underlagt paraglider klub. Hvis gyldigheden af elevens teoriprøve udløber før gyldigheden af elevens lovpligtige ansvarsforsikring eller KNIAK medlemsskab, skal tilladelsen gives med en gyldighedsperiode, der svarer til gyldigheden af elevens teoretiske prøve til tilladelse til begrænset højdeflyvning/hang- eller paraglider.

(812.3 Tilladelse til begrænset højdeflyvning/hang- eller paraglider gives til piloter og elever, der benytter optræk med line.)

812.4 Tilladelse til begrænset højdeflyvning/hang- eller paraglider gælder ikke for motoriseret hang- eller paraglider (PPG eller PHG).

813. Udstedelseskrav

813.1 Ansøgeren må ikke være udelukket fra at opnå paraglider certifikat.
813.2 Ansøgeren skal være fyldt 15 år.
813.3 Ansøgeren skal inden for de forudgående 24 måneder have gennemgået den teoretiske uddannelse og bestået den teoriprøve for begrænset højdeflyvning/hang- eller paraglider.
813.4 Ansøgeren skal på hang- eller paraglider have udført mindst 10 veludførte og instruktør godkendte starter.
813.5 Ansøgeren skal overfor en chefinstruktør have godtgjort at have opnået den for sikker højdeflyvning nødvendige forståelse af og rutine i luftfartøjets betjening og manøvrering.

814. Rettighed

814.1 Tilladelse til begrænset højdeflyvning/hang- eller paraglider giver indehaveren ret til at fungere under VFR-flyvning om dagen i øvelsesøjemed over dansk område som luftfartøjschef på hang- eller paraglider af den type, hvorpå indehaveren er typeuddannet.
814.2 Udøvelsen af tilladelsens rettighed er betinget af,
a. at indehaveren af gyldigt instruktørbevis/hang- eller paraglider forud for enhver flyvning har givet piloten en briefing om den pågældende flyvning,
b. at flyvningen foregår inden for glideafstand af startområde eller udpeget landingsområde,
c. at piloten er uddannet i den pågældende startmetode, samt
d. at flyvningen foregår under supervision af instruktøren, der foretager debriefing efter flyvning.

815. Forlængelse af tilladelsens gyldighedsperiode

Gyldigheden af tilladelse til begrænset højdeflyvning/hang- eller paraglider kan med de i pkt. 812.2 og 813 nævnte begrænsninger forlænges af en chefinstruktør.

Højde dispensation
820. Midlertidig dispensation til flyvning over 3.500 ft. MSL (1.050 meter)

Trafikstyrelsen har givet KNIAK dispensation for BL 9-5 afsnit 8.2.5 om flyvning i højder over 1.050 meter (3.500 ft MSL).
Dispensationen gælder fra 01.07.2014 til 01.08.2015.

821. Opnåelse

821.1 Ved flyvning over 3.500 ft MSL skal udover eksisterende bestemmelser i BL 9-5 følgende overholdes:

a. Piloten skal være registreret på KNIAKs Højdedispensationsliste, jvf. Del 822.
b. En barometrisk højdemåler skal medbringes under flyvning. Producentens anvisninger for vedligehold og kalibrering, samt KNIAKs krav til kalibrering skal følges, jævnfør del 823.
c. Flyvning i større højde end 9.500 ft. MSL (2.850 meter) er ikke tilladt.
d. Bestemmelser i BL 9-5 skal overholdes med undtagelse af afsnit 8.2.5.
e. Flyvning skal ske i overensstemmelse med de til enhver tid gældende lufttrafikregler, jf. BL 7-1, dog med de undtagelser, der er nævnt nedenfor:

Flyvning må kun foregå VFR i perioden fra solopgang til solnedgang, og flyvning i luftrumsklasserne E og G må kun finde sted, når flyvesigtbarheden er mindst 5 km.
f. Hvis radioudstyr medbringes, skal udstyret være typegodkendt og opfylde kravene i BL 1-17, og brugeren skal være i besiddelse af certifikat som luftfartsradiotelefonist, jf. BL 6-08.

821.2 Chefinstruktører i KNIAKs klubber kan indstille piloter til at blive optaget på KNIAKs Højdedispensationsliste ved at sende en indstilling til KNIAKs sekretariat. Chefinstruktøren skal sikre, at den pågældende pilot har forstået, og vil følge bestemmelserne for denne dispensation. KNIAKs sekretariat skal kontrollere, at piloten har bestået prøve i "Love og Bestemmelser", jvf. BL 9-05, afsnit 8.2.1. Først når piloten er registreret på Højdedispensationslisten, må piloten flyve over 3.500 ft MSL i henhold til denne dispensation.
821.3 KNIAK eller Trafikstyrelsen kan til en hver tid pålægge enkelte piloter at følge bestemmelser i BL 9-5 afsnit 8.2.5 ved henvendelse til KNIAKs sekretariat og ved fremsendelse af anbefalet besked til pågældende pilot og chefinstruktøren i pågældende pilots stamklub. Pilotens navn og identifikationsbetegnelse skal fjernes senest ved først kommende månedlige opdatering, efter anmodningen er modtaget i KNIAKs sekretariat.

822. Højdedispensationsliste

822.1 Piloter kan optages på listen, hvis piloten opfylder krav i del 821.2.
822.2 Piloten får tildelt en identifikationsbetegnelse, som skal bestå af bogstaverne OY, en binde-streg, et 6 tal og et 4-cifret tal, som følger KNIAKs medlemskartotek.
Eksempel for pilot med KNIAK medlemsnummer ”1234”: O Y – 6 1 2 3 4
822.3 KNIAKs sekretariat varetager administration og opdatering af Højdedispensationslisten, så Trafikstyrelsen (TS) har adgang til en månedlig opdatering. Højdedispensationslisten skal indeholde dato og information om piloternes navne og tilhørende identifikationsbetegnelse, så det på forlangende kan dokumenteres overfor TS.

823. Krav til højdemålere

823.1 Kun barometriske højdemålere med gyldig kalibrering må anvendes ved flyvning over 3.500 ft.
823.2 Højdemålere skal kalibreres senest 5 år efter produktion eller tidligere, hvis foreskrevet af producenten. Denne kalibrering skal foretages i henhold til KNIAKs procedure for kalibrering af højdemålere, jvf. del 824. Producentens øvrige anvisninger for vedligehold af instrumentet skal tillige følges.
823.3 Såfremt piloten bliver i tvivl om nøjagtigheden af højdevisningen, skal et forsigtighedsprincip benyttes. Piloten er altid eneansvarlig for at krav til højder i luftrumsklasserne overholdes.
823.4 KNIAKs sekretariat administrerer og opdaterer en oversigt over kalibrerede højdemålere, så Trafikstyrelsen på forlangende kan få udleveret en opdateret oversigt.

824. Kalibrering af højdemålere

824.1 Ved kalibrering af højdemålere i henhold til KNIAKs procedure tilsikres det, at de højdemålere, der benyttes i kontrolleret luftrum, opfylder nødvendige kriterier til præcision m.m. På KNIAKs hjemmeside under “Dokumenter” findes kalibreringsattest for henholdsvis højdemålere og masterinstrument. Et masterinstrument skal først testes og kalibreres af godkendt flyværksted, før det kan anvendes til kalibrering af øvrige højdemålere.
824.2 Efter godkendt kalibrering sendes kopi af kalibreringsattesten til KNIAKs sekretariat, der arkiverer denne, mens originalen skal medbringes under flyvning.

825. Uddannelse af personer til kalibrering af højdemålere

825.1 KNIAKs Materielchef er ansvarlig for uddannelsen af materielkyndige personer, som kan foretage kalibrering af højdemålere i henhold til KNIAKs testprocedure. Efter godkendt uddannelse indrapporteres navnet på testpersonen til KNIAKs sekretariat, der opbevarer en oversigt over godkendte testpersoner. På forlangende skal denne oversigt udleveres til Trafikstyrelsen.