Del 400 - Flyvesikkerhed (FLYSIK)

Del 400 - Flyvesikkerhed (FLYSIK).

Indhold:

410. Generelt.
420. Indsamling af erfaringsdata.
430. Vurdering og systematisering af indsamlede data.
440. Tilbagemelding til udøverne.
450. Indarbejdning af erfaringer i uddannelsessystem og håndbog.

Tillæg:
- a. Retningslinjer for Undersøgelseskommission oprettet af KNIAK
- b. Anbefalet handlingsplan ved alvorlige ulykker
- c. Retningslinjer for klubbernes FLYSIK-koordinator

410. Generelt:

411. Hensigten:

Hensigten med KNIAKs sikkerhedsarbejde er at forebygge uønskede hændelser med fare for skade på pilot, udstyr eller tredje person, under udøvelse af flyvning med dragefly eller paraglider skærm. Sikkerhedsudvalget under KNIAKs bestyrelse har ansvaret for dette.

412. Arbejdet med flyvesikkerhed:

Arbejdet med flyvesikkerhed udføres efter følgende model:
- Indsamling af erfaringsdata.

- Vurdering og systematisering af indsamlede data.

- Tilbagemelding til medlemmerne primært via KNIAKs hjemmeside og gennem klubbernes FLYSIK-koordinatorer. Andre medier (facebook, e-mail m.m.) kan inddrages efter behov.

- Indarbejdning af erfaringer i uddannelsessystemet og driftshåndbogen.

413. Definition af havari, alvorlig hændelse og flyvesikkerhedsmæssig begivenhed:

- Havari, hvor der sker personskade og/eller strukturel skade på luftfartøjet.

- Alvorlig hændelse, hvor der har været en overhængende fare for, at en situation kunne udvikle sig til et havari.

- Flyvesikkerhedsmæssig begivenhed, som er enhver flyvehændelse (hændelse), driftsforstyrrelse, fejl, mangel eller andet irregulært forhold af betydning for flyvesikkerheden, som ikke har medført et flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse.

420. Indsamling af erfaringsdata:

421. Uheldsrapportering:
Alle hændelser, som har medført skade eller fare for skade på pilot, udstyr eller tredje person, SKAL rapporteres til KNIAK snarest muligt og senest 8 dage efter hændelsen. Rapportering foretages on-line på KNIAKs hjemmeside.

422. Rapporteringsansvar:

I elevfasen er det instruktørens ansvar at rapportere aktuelle hændelser. Piloter med PP3 og derover er selv ansvarlige for rapportering.

423. Lokal opfølgning af hændelser:
Til opfølgning af lokale hændelser skal der i hver klub være en FLYSIK-koordinator. Det er hver klubs opgave at indberette denne til KNIAKs sekretariat med navn, e-mail adresse og telefonnummer. Opgaver og ansvarsområder gives i Tillæg C

424. Fejl/modifikationer på udstyr:
Forhandlere af udstyr opfordres til at informere KNIAK om specielle fejl ved udstyr, anbefalede modifikationer, råd fra fabrikanter, Safety Notes, Bulletiner etc.

430. Vurdering og systematisering af indsamlede data samt fremsendelse til Trafik- og Byggestyrelsen:

431. Behandling og arkivering:

Alle hændelser skal rapporteres on-line via KNIAKs hjemmeside. Hvis dette ikke er muligt, tages kontakt til klubbens FLYSIK-koordinator eller KNIAKs Sikkerhedsudvalg.
Rapporterne registreres og arkiveres elektronisk. Sikkerhedsudvalget har ansvaret for dette.
I forbindelse med behandlingen af rapporterne må ingen personfølsomme oplysninger publiceres.

432. Fremsendelse til Trafik- og Byggestyrelsen:

De indsamlede rapporter skal sendes til Trafik- og Byggestyrelsen hver halve år af sikkerhedsudvalget.

440. Tilbagemelding til udøverne:

441. Offentliggørelse:

Hændelsesrapporter udfærdiges på baggrund af aktuelle rapporter og publiceres på KNIAKs hjemmeside, når det skønnes at kunne indgå i det præventive flyvesikkerhedsprogram.

442. Specielle fejl/erfaringer:

Oplysninger om specielle fejl og erfaringer med flyveudstyr videresendes umiddelbart til medlemmerne gennem FLYSIK-koordinatorerne og via KNIAKs hjemmeside.

450. Indarbejdelse af erfaringer i uddannelsessystemet og håndbog:

451. Årsrapport:

Sikkerhedsudvalget udarbejder en årsrapport med sammenstilling af indsamlede data, konklusioner og anbefalinger.
Her tages også hensyn til international rapportering af hændelser. Årsrapporten videresendes til KNIAK for vurdering, med håndbog og uddannelsessystem for øje, og til klubbernes FLYSIK-koordinatorer og publiceres på KNIAKs hjemmeide.

452. Foredrag på Instruktør-seminar:

Sikkerhedsudvalget deltager med foredrag om rapporterede hændelser og FLYSIK-relevante områder på instruktørseminarer, chefinstruktørmøder og kurser.

Tillæg A:
Retningslinjer for undersøgelseskommissionen.

1.0 Indledning.

Undersøgelseskommissionen oprettes af Sikkerhedsudvalget under KNIAK, og er underlagt denne for undersøgelse af hændelser som beskrevet i pkt 5.0. Hensigten med disse retningslinjer er at klarlægge formål, opgaver, rapporteringslinjer og ansvarsforhold for en undersøgelseskommission.

2.0 Formål.

Formålet med undersøgelseskommissionen er at klarlægge hændelsesforløb og eventuelt andre påvirkende omstændigheder til en givet hændelse. Dette både for at styrke vort arbejde for øget sikkerhed, og for at give publikum og myndigheder et rigtigt billede af situationen. Der er derfor et vigtigt middel til øget sikkerhed og anseelse for sporten.

3.0 Oprettelse.

Undersøgelseskommissionen oprettes af Sikkerhedsudvalget under KNIAK, for hændelser af følgende art:

- Dødsulykker.

- Alvorlige ulykker.

- Ved hændelser hvor der er mistanke om grove udstyrsfejl.

- Ved hændelser hvor der er mistanke om grove brud på reglementet, i henhold til håndbogen.

- Ved hændelser hvor der er mistanke om overtrædelse af KNIAK’s og TS’s love og regler.

- Efter opfordring fra politi. Trafik- og Byggestyrelsen.

- Efter opfordring fra forsikringsselskab eller andre involverede.

- Ved hændelser hvor almene hensyn eller sportens ansigt udadtil kræver dette.

Kommissionen bør oprettes og starte arbejdet umiddelbart efter hændelsen.

4.0 Sammensætning.

Kommissionens sammensætning vil naturligt nok afhænge af hændelsens art, omfang etc. Ved dødsulykker/alvorlige ulykker bør den ledes af en repræsentant for Sikkerhedsudvalget, medlem af KNIAKs bestyrelse eller formand i en af de andre udvalg under KNIAK. Derudover bør den indeholde en person som kender det aktuelle flyvested, fortrinsvis en instruktør eller en repræsentant fra bestyrelsen i den lokale klub, og repræsentanter fra andre udvalg, hvis relevant. I særlige tilfælde kan det også være aktuelt at drage nytte af læge eller meteorolog.

5.0 Opgaver.

Undersøgelseskommissionens hovedopgaver er som følger:

- Klarlægge hændelsesforløb, årsager og eventuelt andre medvirkende omstændigheder, til en givet hændelse.

- Bistå politi og luftfartsmyndigheder i deres efterforskning i henhold til påtaleinstruks og luftfartslov.

- Anbefale eventuelle umiddelbare tiltag for Sikkerhedsudvalget/KNIAK.

- Udarbejde rapport med anbefalinger til Sikkerhedsudvalget.

- Informere presse og offentlighed.

6.0 Handlingsplan.

6.1 Oprettelse.

Ved hændelser som nævnt i pkt. 3 skal Sikkerhedsudvalget varsles umiddelbart. Undersøgelseskommissionen oprettes og dennes arbejde starter hurtigst muligt.

6.2 Klarlægning af hændelsesforløb.

Dette er måske den vigtigste del af kommissionens arbejde, og skal danne grundlag for resten. Kommissionen bør derfor starte med at undersøge hændelsesforløbet, interviewe eventuelle vidner, foretage åstedsbesigtigelse, tage billeder, filme etc.
Ved dødsulykker og ulykker med alvorlig personskade, har den lokale politimyndighed efterforskningsansvaret. Det er derfor vigtigt, at Undersøgelseskommissionen ikke foretager sig noget, som bryder med politiets interesser, men prøver at samarbejde, og stille sine kundskaber til disposition. Intet skal flyttes eller ændres på stedet, uden efter anvisning eller tilladelse fra politiet. Dette betyder endvidere, at man må søge politiet om frigivelse af vidneafhøringer, eventuelle medicinske undersøgelser/obduktion, etc.
Eksempler på faktorer som kan have medvirket til hændelsesforløbet, og der bør undersøges, er som følger:

- Politiets baggrund: - Erfaringsniveau, og aktivitet i den seneste tid. Tal med klubkammerater, instruktør, evt. klubbens chefinstruktør.

- Pilotens dagsform: - Specielle omstændigheder.- Udstyrets stand: - Type, alder, slitage, fejl, modifikationer. Alt udstyret undersøges nøje. Vinge, hjelm, seletøj, faldskærm, evt. optræksudstyr etc. Ofte kan detaljer være afgørende, man bør derfor vurdere nødvendigheden i at drage nytte af eksperter, ved mistanke om udstyrsfejl.
Om muligt bør disse undersøgelser dokumenteres med fotos/film/video.

- Specielle forhold på flyvestedet.
Undersøg med vidner og lokalkendte piloter, hvorvidt dette kan have været en medvirkende årsag.
Kontakt meteorolog om nødvendigt.

6.3 Sikkerhedsudvalget kontaktes.

Dersom man finder det nødvendigt, bør eventuelle anbefalinger meddeles Sikkerhedsudvalget umiddelbart, før den endelige rapport foreligger. Dette kan være:
- Midlertidig inddragelse af flyvebevis eller instruktørbevis.
- Modifikation af udstyr.
- Midlertidigt forbud mod brug af tilsvarende udstyr.
- Midlertidig lukning af flyvested.

7.0 Information til presse og offentlighed.

Det er vigtigt, at presse og offentlighed gøres opmærksom på kommissionens arbejde, og at de udtalelser som gives kommer herfra eller fra KNIAK centralt. Husk at navn og andre personalia på involverede, er en personlig sag. Ved kraftig pågåenhed fra pressen, henvises til deres egen "vær varsom" paragraf. Se i øvrigt "anbefalet handlingsplan ved ulykker".

8.0 Rapportering.

Undersøgelseskommissionen rapporterer til Sikkerhedsudvalget, og denne sørger for rapportering videre. Rapportens form skal naturligvis tilpasses hvert enkelt tilfælde, men bør dække faktorer som nævnt i pkt. 6.

Tillæg B:
Anbefalet handlingsplan ved alvorlige ulykker:
1. Skaf overblik over situationen, start førstehjælp og tilkald hjælp (læge, ambulance, osv.) om nødvendigt.
2. Hvis organiseret flyvning, kontakt arrangør/ansvarlig på flyvestedet.
3. Kontakt nærmeste politimyndighed.
4. Kontakt formanden i Sikkerhedsudvalget, formanden for bestyrelsen i KNIAK eller andet medlem af bestyrelsen.
Forhold til presse, medier og offentlighed.
Overlad kontakter til politiet, afstå fra at kommentere, før ulykken er færdigbehandlet. Brug om nødvendigt standardudtalelsen: "Ulykken vil blive efterforsket af politiet og en kommission under KNIAK. Vi afstår fra at kommentere hændelsesforløbet, indtil resultatet af kommissionens arbejde foreligger".

NB!
Det er politiets opgave at underrette pårørende.
- Navn og personalia på forulykkede, er en personlig sag, og skal kun opgives til politi og involverede i KNIAK. Pas på at andre tilstedeværende også efterlever det.
Ved særligt pågående pressefolk henvises til "vær varsom" paragraffen, som er trykt på pressekortet. Her står der bl.a.: "Vis særlig hensyn overfor personer, som ikke kan være klar over følgerne af deres udtalelser. Misbrug ikke andres følelser, uvidenhed og svigtende dømmekraft".

Ansvarsforhold på ulykkesstedet.
Ved alvorlige ulykker og dødsulykker har politiet efterforskningsansvaret. Overlad mest muligt til politiet, da de er vant til at håndtere sådanne hændelser. Bistå politiet ved sikring af beviser og klarlægning af hændelsesforløbet. Flyt ikke noget på ulykkesstedet, uden politiets anvisninger eller tilladelse. Tag billeder/video om muligt.
Ved organiseret flyvning skal ansvarshavende udarbejde rapport om grundlag for Undersøgelseskommissionens arbejde.

Tillæg C:
Retningslinjer for klubbernes FLYSIK-koordinator.

Formålet med en FLYSIK-koordinator er at fremme flyvesikkerheden gennem en tilstedeværelse i hver klub af en erfaren pilot med fokus på flyvesikkerhed. FLYSIK-koordinatoren indgår som et vigtigt bindeled mellem klubbens piloter indbyrdes og KNIAKs flyvesikkerhedsarbejde.
FLYSIK-koordinatorens opgave er bl.a. at fremme flyvesikkerheden gennem:

- at følge op på rapporteringspligtige hændelser i klubben, jvf. Del 531

- at være klubbens kontaktperson, som medlemmerne kan komme til med flysik-relevante informationer og idéer

- at være opmærksom på problemområder og informere klubbens egne medlemmer samt KNIAK

- at foreslå tiltag for øget sikkerhed baseret på lokale erfaringer

- at formidle FLYSIK-informationer fra Sikkerhedsudvalget til klubbens medlemmer